Logo

Banatul este barocul etnografiei româneşti – spunea Lucian Blaga. În acele vremuri, orice gospodărie se făcea remarcată prin obiecte tradiţionale autentice: ţesături şi broderii, oale, farfurii, ulcioare de lut, obiecte împletite şi altele. Fala oricărui locuitor erau straiele populare lucrate din materiale ţesute în război şi împodobite cu motive specifice. Dovada vie că aprecierile poetului au fost întemeiate este colecţia Muzeului Satului Bănăţean Timişoara.  Nucleul Muzeului îl constituie Centrul Civic Sătesc, format din primărie, şcoală, „Casă Naţională” şi birt, piesa centrală fiind biserica de lemn. Lăcaşul de cult a fost construit în 1746 la Remetea Luncă, iar în 1807 a fost strămutat în satul vecin Topla, de unde, în 1987, a fost adus la muzeu. În prezent, este una dintre cele mai vechi biserici din Timişoara. Fiecare gospodărie din colecţia Muzeului Satului Bănăţean Timişoara are o poveste a ei, iar pentru a o descoperi nu trebuie decât să răspundeţi provocării noastre. Vă invităm să călătoriţi în timp, trecând prin câteva secole şi să descoperiţi singuri sau cu ajutorul nostru un mod de viaţă bănăţean care-l include, sub aceleaşi vremuri pe vecin, pe celălalt, pe cel diferit şi totuşi atât de asemănător, pe cel cu casa de alături, care vorbeşte o altă limbă, cea a etniei sale, având în acelaşi timp alte tradiţii şi obiceiuri.


Comunicat de presa

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara organizează în data de 16 decembrie 2014 de la ora 11:00 concursul pentru ocuparea unui număr de patru posturi de supraveghetor muzeu, în cadrul Secţiei Expoziţionale în Aer Liber, pentru proiectul Muzeul Viu al Satului Bănățean, Csongrad–Timiș, Tradiție și Multiculturalitate. Termenul limită de înscriere la concurs este data de 17 noiembrie 2014, ora 15:30. Concursul va consta dintr-o probă scrisă (conform bibliografiei) şi un interviu cu comisia de examinare. La interviu vor participa doar candidaţii care au promovat proba scrisă.

 

Bibliografia cuprinde: Legea  311 din 08.07.2003, cu modificările şi completările ulterioare (legea muzeelor şi a colecţiilor); Legea 182/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare (legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil); Evoluţia aşezărilor rurale din Banat, Editura WALDPRESS, Timişoara 2003.  

 

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă o cerere de înscriere, copia actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă respectiv în specialitatea studiilor, cazier  judiciar sau o declaraţie pe proprie raspundere că nu are antecedente penale, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, curriculum vitae.

Dintre cerinţele postului amintim: constituie un avantaj studiile liceeale cu diplomă sau universitare cu licenţă, constituie un avantaj cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi a uneia din limbile maghiară, germană sau sârbă, experienţă în domeniul lucrului cu publicul, aptitudini privind modul de viaţă din mediul rural tradiţional.

Pentru relaţii suplimentare privind concursul, cei interesaţi se pot adresa  Muzeului Satului Bănăţean Timişoara, strada Avram Imbroane, nr.31, Compartimentul Resurse-Umane, telefoane 0356.715.595, 0733.313.579. Persoana de contact: Marius Apostu.

Proiectul Muzeul Viu al Satului Bănățean, Csongrad – Timiș, Tradiție și Multiculturalitate presupune refacerea la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara a condițiilor de viață ale satului bănățean din secolul al XIX – lea. Partenerii proiectului Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Csongrad – Timiş, Tradiţie şi Multiculturalitate sunt Agenţia de Dezvoltare Economico – Socială Timiş, Municipalitatea din Csongrad şi Muzeul Satului Bănăţean Timişoara.

 

Proiectul Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Csongrad – Timiş, Tradiţie şi Multiculturalitate este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţională a celor doua state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de a apropia actori economici, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră.

 

 

“Conţinutul acestui material nu reflectă în mod necesar

poziţia oficială a Uniunii Europene”

 

 

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

DAN RADOSAV

 


Anunt

 

 

          În conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.48 din data de 22.12.1999  ale HG 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare  în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  

         Muzeul Satului Bănăţean Timişoara organizează în data de  16.12.2014           ora  11: 00, la sediul  din Timişoara, strada Avram Imbroane, nr.31,   concurs pentru ocuparea unui  număr de 4  posturi de:

-         Supraveghetor  muzeu, în cadrul Secţiei Expoziţionale în Aer Liber

Termenul limita  de  înscriere  la concurs este data de  17.11.2014, ora 15:30.

 

Ataşăm  prezentului anunţ anexa nr.1 – Informaţii specifice privind concursul pentru ocuparea  celor 4(patru) posturi de Supraveghetor  muzeu din cadrul Secţiei Expoziţionale în Aer Liber  şi anexa nr.2 – Bibliografie.

 

Pentru relaţii suplimentare  privind concursul, vă puteţi adresa  la sediul Muzeului Satului Bănăţean Timişoara, la Compartimentul Resurse-Umane,                                ( tel. 0356715595, 0733313 579). Persoana de contact : Apostu Marius.

 

 

MANAGER,

RADOSAV DĂNUŢ


Conditii participare concurs

Informaţii specifice privind concursul pentru ocuparea celor 4(patru)  posturi de Supraveghetor muzeu din cadrul Secţiei Expoziţionale în Aer Liber a Muzeului Satului Bănăţean Timişoara

 

Concursul pentru ocuparea posturilor de Supraveghetor muzeu  în cadrul Secţiei Expoziţională în Aer Liber a Muzeului Satului Bănăţean Timişoara se va desfăşura la sediul din Timişoara, strada Avram Imbroane nr. 31 şi va avea 2 secţiuni:

1.     Proba scrisă din bibliografia de concurs – 16.12.2014 ora 1100

2.     Interviu - 17.12.2014, ora 1100 – vor participa doar candidaţii care au promovat proba scrisă.

 

Pentru a participa la concurs cei interesaţi vor depune dosarele de concurs până cel mai târziu în data de 17.11.2014, ora 1500.

 

Candidaţii vor fi informaţi telefonic în legătură cu eligibilitatea dosarelor de concurs.

 

Potrivit art.3 din HG 286/23.03.2011 poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor de Supraveghetor muzeu, persoana care îndeplineşte cumulativ  următoarele condiţii:

a)    are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând spaţiului economic European şi domiciliul în România.

b)   cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)    are capacitate deplină de exerciţiu;

d)   are vârsta minima reglementată de  prevederile legale;

e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)     nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite  cu intenţie, care ar face- o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

         

 

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă, conform art.6 din            HG 286/2011, următoarele documente:

a)    cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului MSBT;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ;

c)     Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;

d)    Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz o adeverinţă care să ateste  vechimea în muncă respectiv în specialitatea studiilor;

e)     Cazier  judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa- l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează  ;

f)      Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată  cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului

g)     Curriculum- vitae;

 

Candidatul declarat  admis la selecţia dosarelor şi care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are  obligaţia de a complete  dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până  la data  desfăşurării  primei probe de concurs; 

 

Actele prevăzute la literele b,c şi d, vor fi prevăzute şi în original  în vederea verificării conformităţii copiilor  cu acestea.

 

 

           Cerinţele  postului:

- constituie un avantaj studiile liceeale cu diplomă sau universitare cu licenţă;

- constituie un avantaj cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţionalăşi a    uneia din limbile: maghiară, germană, sârbă;

-experienţă în domeniul lucrului cu publicul larg;

- experienţă/ aptitudini privind modul de viaţă din mediul rural tradiţional;

      

 

        Principalele responsabilităţi:

1.     Răspunde pentru realizarea indicatorilor prevăzuţi în planul individual de activitate;

2.     Îşi asumă răspunderea păstrării în cele mai bune condiţii a bunurilor de patrimoniu   pe  care  o gestionează şi de  a le folosi în mod curent, fără a le deteriora sau perima.

3.     Răspunde pentru păstrarea în condiţii optime de funcţionare a aparaturii şi ustensilelor aflate în dotarea postului, biroului sau secţiei;

4.     Se obligă să respecte prevederile Regulamentului de funcţionare  a instituţiei privind organizarea muncii şi obligaţiile angajaţilor.

5.     Participă efectiv împreună cu conservatorul şi gestionarul la orice activitate legată de inventarul gospodăresc încredinţat, păstrarea acestuia în condiţii optime de conservare şi funcţionare;

6.     Îşi însuşeşte şi aplică la scenă deschisă  scenariile  privind obiceiurile şi activităţile specifice etniei/ gospodăriei reprezentate.    

                                                             

 

 

 

MANAGER

RADOSAV DĂNUŢ


Bibliografie concurs

BIBLIOGRAFIA

 

CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

SUPRAVEGHETOR MUZEU

 

 

1.Legea  311 din 08.07.2003 ( legea muzeelor şi a colectiilor), cu modificarile şi completarile ulterioare;

2.Legea  182/2000 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;( privind protejarea patrimoniului cultural national mobil)

3. Evoluţia aşezărilor rurale din Banat, Editura WALDPRESS     

 Timişoara 2003   


Comunicat de presă

Muzeul Satului Bănățean
05-11-2014
Publicat la data de : 

COMUNICAT

 

          Proiectul Muzeul Viu al Satului Bănățean, Csongrad – Timiș, Tradiție și Multiculturalitate a ajuns în faza angajării personalului. La începutul săptămânii viitoare va fi anunţată data la care vor începe înscrierile pentru concurs. Fişa postului este următoarea:

 

FIŞA POSTULUI

 

COMPARTIMENTUL : Secţia expoziţională

DENUMIREA POSTULUI : actant

GRADUL PROFESIONAL:  -

NIVELUL POSTULUI: de execuţie

DESCRIEREA POSTULUI

CRITERII DE EVALUARE

1. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ NECESARĂ

-      constituie un avantaj studiile liceale cu diplomă sau universitare cu licență;

-      perfecţionare permanentă (generală şi de specialitate);

-      constituie un avantaj cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională  şi a uneia din limbile: maghiară, germană, sârbă.

2. EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ (necesară pentru executarea operaţiilor specifice)

-      experienţă în domeniul lucrului cu publicul larg;

-      experienţă/aptitudini privind modul de viaţă din mediul rural tradiţional: cultivarea unei grădini de zarzavat, îngrijirea animalelor din gospodărie, pregătirea hranei.

3. DIFICULTATEA OPERAŢIUNULOR SPECIFICE POSTULUI

-      cunoaşterea în ansamblu a patrimoniului instituţiei şi în detaliu a patrimoniului încredinţat în gospodăria  atribuită;

-      cunoaşterea  modului de organizare a gospodăriei ţărăneşti tradiţionale, a patrimoniului celor patru gospodării  din cadrul ansamblului muzeului viu;

-      cunoaşterea patrimoniului etnografic;

-      cunoaşterea detaliată a colecţiei;

-      abilităţi de comunicare cu vizitatorii. Capacitatea de a efectua un ghidaj şi de a face demonstraţii cu privire la utilizarea unor obiecte din inventarul încredinţat.

-      cunoaşterea legislaţiei privind ocrotirea patrimoniului naţional;

-      disponibilitatea de a locui efectiv permanent sau dupa caz periodic in functie de solicitarile de gazduire ale turistilor, într-una din cele patru gospodării construite în  Muzeul Satului bănăţean, în cadrul componentei muzeu viu;

-      disponibilitatea de a  cunoaşte şi  practica în mod uzual tradiţiile şi obiceiurile populare şi religioase;

-      disponibilitatea de a participa la viaţa comunitară, alături de  toţi locatarii din cele  patru gospodării. 

4. RESPONSABILIATEA IMPLICATĂ DE POST 

răspunde pentru realizarea indicatorilor prevăzuţi în planul individual de activitate; îşi asumă răspunderea păstrării în cele mai bune condiţii a bunurilor de patrimoniu care îi sunt încredinţate în cadrul gospodăriei  pe care o gestionează şi de a le folosi în mod curent, fără a le deteriora sau perima; răspunde pentru păstrarea în condiţii optime de funcţionare a aparaturii şi ustensilelor aflate în dotarea postului, biroului sau secţiei; se obligă să respecte prevederile Regulamentului de Funcţionare a instituţiei  privind organizarea muncii şi obligaţiile angajaţilor. participă efectiv împreună cu conservatorul şi gestionarul la orice activitate legată de inventarul gospodăresc încredinţat, păstrarea  acestuia în condiţii optime de conservare şi funcţionare; își însușește și aplică la ”scenă deschisă” scenariile privind obiceiurile și activitățile specifice etniei / gospodăriei reprezentate.

5. ACTIVITATEA DE VALORIFICARE A PATRIMONIULUI / ATRIBUȚII

-      constituie un avantaj cunoașterea limbii etniei pe care o va reprezenta (română, maghiară, germană și sârbă);

-      constituie un avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internațională (de preferat engleză, franceză, italiană etc.);

-      dornic să participe la instructajul necesar pentru a putea primi datele necesare;

-      abilități de comunicare sporită;

-      capacitate de empatie cu vizitatorul;

-      doritor să asimileze și să transmită cunoștiințele dobândite în urma instructajelor făcute;

-      recrează zilnic modul de viață al familiei din gospodăria în cauză;

-      se supune dorințelor vizitatorului, muzeografilor și șefului de secție în ceea ce privește structurarea programului zilnic după stabilirea „scenariilor”;

-      este disponibil de a se plia programelor evenimentelor speciale din cadrul muzeului când probabil rutina zilnică e schimbată;

-      are cunoștiințe temeinice și le dezvoltă continuu autodidact în ceea ce privește activitățile ocupaționale impuse (de preferat aceste abilități să fie testate într-o perioadă de probă sau la un examen).

-      este proactiv in ceea ce priveste dezvoltarea comportamentelor, obiceiurilor și evenimentelor traditionale si propune dezvoltarea scenariilor conform conceptului cadru al muzeului viu al satului. 

Proiectul Muzeul Viu al Satului Bănățean, Csongrad – Timiș, Tradiție și Multiculturalitate presupune refacerea la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara a condițiilor de viață ale satului bănățean din secolul al XIX – lea.

Partenerii proiectului Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Csongrad – Timiş, Tradiţie şi Multiculturalitate sunt Agenţia de Dezvoltare Economico – Socială Timiş, Municipalitatea din Csongrad şi Muzeul Satului Bănăţean Timişoara. 

Proiectul Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Csongrad – Timiş, Tradiţie şi Multiculturalitate este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţională a celor doua state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de a apropia actori economici, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră. 

“Conţinutul acestui material nu reflectă în mod necesar

poziţia oficială a Uniunii Europene” 

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

DAN RADOSAV

 


Comunicat de presă - Zilele bucatelor tradiţionale

Muzeul Satului Bănățean
13-10-2014
Publicat la data de : 

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara vă invită la prima ediţie a "Zilelor bucatelor tradiţionale", sâmbătă şi duminică 18-19 octombrie, între orele 10,00 şi 20,00.

Anul acesta vedetele vor fi micii, dar şi multe alte produse tradiţionale vor fi pregătite pentru vizitatori. Nu trebuie ratată demonstraţia de preparat pâinea tradiţională la cuptor, ca pe vremuri, realizată de copiii îndrumaţi de Melania Călăraşanu.

Din programul artistic nu vor lipsi muzica populară, uşoară şi cea de fanfară.

Sâmbătă 18 octombrie, de la ora 12,00:

Orchestra Pro Amiciţia – cu muzica de fanfară, romanţe, muzică de petrecere; Ansamblul folcloric şi de dansuri din Belinţ şi, spre seară, Ansamblul Vatra Banatului şi echipa de dansuri conduse de virtuozul instrumentist Florin Pascu.

Duminică 19 octombrie, de la ora 13,00:

Ansamblul folcloric al Şcolii de Artă şi soliştii Carmen Popovici Dumbravă, Carmen Biruescu, Desanca Lalici, Codruţa Măgurean şi clasele de canto muzică uşoară, teatru şi dans popular.

Cu prilejul "Zilelor bucatelor tradiţionale" la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara va fi lansat volumul Bucate bănăţene.

Organizatori: Muzeul Satului Bănăţean Timişoara şi Camera Agricolă Timiş.  Intrarea este liberă.  

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

DAN RADOSAV


Comunicat de presă - Roadele Toamnei la final

Muzeul Satului Bănățean
28-09-2014
Publicat la data de : 
Comunicat de presă - Roadele Toamnei la final

Mii de timişoreni „au cules” roadele toamnei, la Muzeul Satului Bănăţean, la acest final de săptămână. Peste 50 de producători agricoli din judeţele Timiş, Arad, Hunedoara, Caraş-Severin şi Bihor şi-au expus marfa – legume şi fructe, pită de Pecica, must, vin, brânzeturi, miere, zacuscă şi alte produse tradiţionale – iar cumpărătorii nu s-au lăsat aşteptaţi.

          „Am găsit de toate la Muzeul Satului Bănăţean, iar preţurile au fost bune, mai bune faţă de piaţă sau de supermarketuri. Am luat de toate: vinete şi gogoşari pentru zacuscă, cartofi, ceapă, brânză, cârnaţi de casă”,

          „Eu prefer să iau direct de la producător. Am auzit că se ţine Târgul la Muzeul Satului şi am venit pregătiţi să cumpărăm ce ne trebuie pentru iarnă şi plecăm cu maşina plină. Foarte bună marfa şi bune preţurile. Plecăm mulţumiţi şi venim şi anul viitor”, au declarat doi cumpărători.

          “ Ploile ne-au cam afectat producţia. Cartofii, ceapa şi varza sunt la preţ mic, dar aici ne-a mers bine. Anul trecut a fost alta producţia şi a fost foarte bine la Roadele de la Muzeu, iar anul acesta putem spune că a fost bine”, a declarat Moise Dumitru, producător.

          “Ne-a mers foarte bine. E mai mare traficul aici faţă de piaţă şi am vândut foarte bine. Avem marfă de calitate şi am vândut foarte bine, iar anul viitor ne găsiţi tot aici, dacă ne mai invită la Roadele Toamnei”, a declarat Dorinel Barboni, producător.

Târgul Roadele Toamnei a fost organizat de Consiliul Judeţean Timiş, Camera Agricolă a Judeţului Timiş, Centrul de Cultură şi Artă Timiş şi Muzeul Satului Bănăţean Timişoara.

    

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

DAN RADOSAV


Comunicat de presă 

Muzeul Satului Bănățean
26-09-2014
Publicat la data de : 
Comunicat de presă 

DESCHIDERE ROADELE TOAMNEI

 

Târgul ROADELE TOAMNEI a fost deschis astăzi la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara. Sute de timişoreni au fost prezenţi de la prima oră pentru a alege cele mai bune şi accesibile fructe sau legume, dar ei nu au ocolit nici standurile cu brânză, pâine, miere, must, vin, produse din carne sau alte produse tradiţionale. Sunt prezenţi peste 50 de producători agricoli din judeţele Timiş, Arad, Hunedoara, Caraş-Severin şi Bihor.

 

„Le mulţumesc tuturor producătorilor prezenţi şi sper să avem trei zile în care toţi bănăţenii să reuşescă să-şi facă toate proviziile pentru la iarnă la preţuri cât mai bune”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin.

 „Sper din tot sufletul ca atât producătorii cât şi cumpărătorii să plece mulţumiţi de la Roadele toamnei. Este foarte important să oferi ceva, dar este şi mai important modul în care oferi, iar eu cred că Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara este locul potrivit pentru acest eveniment”, a declarat la Dan Radosav, managerul Muzeului Satului Bănăţean. 

 

Târgul Roadele toamnei va fi deschis vineri până la ora 20:00, iar sâmbătă şi duminică între orele 10,00 şi 20,00 şi este organizat de Consiliul Judeţean Timiş, Camera Agricolă a Judeţului Timiş, Centrul de Cultură şi Artă Timiş şi Muzeul Satului Bănăţean Timişoara.

 

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

DAN RADOSAV

 


Comunicat de presă

Muzeul Satului Bănățean
23-09-2014
Publicat la data de : 

 

ROADELE TOAMNEI

LA MUZEUL SATULUI BĂNĂŢEAN din TIMIŞOARA

 

ROADELE TOAMNEI revin la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara în acest sfârşit de săptămână, de vineri până duminică, 26-28 septembrie 2014.

Producători agricoli din zona de vest a ţării vor oferi timişorenilor la preţuri convenabile toate roadele pământului, dar vizitatorii vor putea găsi la Muzeul Satului Bănăţean şi produse din carne, brânză, renumita pâine de Pecica, mierea de albine, must, vin şi alte produse tradiţionale. De asemenea la Roadele Toamnei vor fi prezenţi meşteri populari, iar responsabili cu voia bună şi sporul la cumpărături vor fi ansambluri folclorice şi îndrăgiţi solişti de muzică populară.

          „Mă bucur că timişorenii vor avea ocazia să culeagă roadele toamnei la Muzeul Satului Bănăţean. Au răspuns invitaţiei noastre mulţi producători astfel că oferta va fi una generoasă, de la legume şi fructe, la pâine de Pecica, miere de albine, must, vin sau produse realizate de meşteri populari. Îi aşteptăm pe toţi timişorenii care vor să culeagă roadele la Muzeu, unde nu va lipsi jocul popular”- a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin.

Deschiderea oficială a Târgului va avea loc vineri, 26 septembrie 2014, la ora 13:00, în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin.

Târgul Roadele toamnei va fi deschis vineri între orele 12:00 şi 20:00, iar sâmbătă şi duminică între orele 10,00 şi 20,00 şi este organizat de Consiliul Judeţean Timiş, Camera Agricolă a Judeţului Timiş, Centrul de Cultură şi Artă Timiş şi Muzeul Satului Bănăţean Timişoara.

 

 

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

DAN RADOSAV


Târgul Meşterilor Populari 2014

Târgul Meşterilor Populari 2014

Comunicat de presă

Muzeul Satului Bănățean
06-09-2014
Publicat la data de : 
Comunicat de presă

A ÎNCEPUT la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara

Festivalul Condeierii plugari în Banat

 

Cea de-a 8-a ediţie a Festivalul condeierilor plugari a început sâmbătă, 6 septembrie, la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara şi va continua duminică, 7 septembrie, în comuna Biled unde va avea loc o întâlnire cu fii satului. La eveniment participă creatori populari din toată ţara.

 “Ne-am întâlnit şi în acest an într-o formaţie, aş putea spune, numeroasă. Avem condeieri din Timiş, Hunedoara, Caraş Severin, Mureş, Prahova, Dâmboviţa, Harghita, practic din toate colţurile ţării. Avem şi trei cetăţeni de onoare ai Festivalului Condeierilor Plugari şi în primul rând trebuie să o amintim pe doamna Veturia Teodorescu din Timişoara, o admirabilă colecţionară de icoane pe sticlă, un memoralist extraordinar care îşi scrie memoriile la vârsta de 95 de ani. Un alt cetăţean de onoare este Nicolae Irimia, din Caraş Severin, care se ocupă de foarte mulţi ani de această mişcare. A scos şi o carte cu titlul „Scriitori ţărani şi ţărani scriitori”. Totodată avem o diplomă de cetăţean al Festivalului in memoriam pe numele ultimului condeier plugar, Ion Colojoară. Avem şezătoare populară, lansări de carte şi ne bucurăm că ne-am adunat în număr aşa mare” - a declarat Dr. etnolog Maria Mândroane, coordonator al acestui proiect.

          Duminică, 7 septembrie, sărbătoarea continuă în comuna Biled unde va avea loc o întâlnire cu fii satului. De asemenea va avea loc un spectacol etno-folcloric şi vor fi înmânate premii şi diplome. Vor participa soliştii vocali: Maria Tudor, Ion Bosioc, V. Tipa, Marius Matei precum şi tinerii solişti: Mihaela Tirică, Şerban Vlad, Dudea Daniela. În program se regăsesc şi momente vesele cu Dan Liuţ.

„Pentru a doua oară Biledul are onoarea de a fi gazda acestui festival. Mă bucur că îi putem găzdui pe cei care reprezintă ultima verigă a spiritualităţii autentice româneşti, aceşti condeieri plugari, aceşti creatori populari care duc mai departe ceea ce a însemnat sufletul acestui popor” – a declarat profesor Daniel Borlovan.

 

Festivalul este organizat de Consiliul Judeţean Timiş, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara şi Primăria Biled, iar coordonatorii proiectului sunt: Dr. etnolog Maria Mândroane şi Prof. Daniel Borlovan.

Fenomenul condeierilor plugari reprezintă un unicat în Europa, prin manifestare şi prin mesajul transmis. În nicio altă ţară europeană nu există o astfel de mişcare. Tezaurul viu, venit din Oraviţa, încă dinainte de Unire, cu ţărani publicişti, condeieri plugari, corişti, dirijori, compozitori plugari şi ţărani inventatori, se mai regăseşte şi astăzi DOAR în cadrul Fenomenului pe care Muzeul Satului Bănăţean Timişoara îl pune în valoare.

 

 

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara


ANUNŢ

ANUNŢ

Comunicat de presă

Muzeul Satului Bănățean
03-09-2014
Publicat la data de : 

 

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara vă invită la

Festivalul Condeierii plugari în Banat 

Fenomenul condeierilor plugari reprezintă un unicat în Europa, prin manifestare şi prin mesajul transmis. În nicio altă ţară europeană nu există o astfel de mişcare. Tezaurul viu, venit din Oraviţa, încă dinainte de Unire, cu ţărani publicişti, condeieri plugari, corişti, dirijori, compozitori plugari şi ţărani inventatori, se mai regăseşte şi astăzi în cadrul Fenomenului pe care încercăm să-l punem în valoare şi să-l facem cunoscut printr-un proiect de cercetare şi dezvoltare iniţiat de Muzeul Satului Bănăţean Timişoara. În acest sens, începând cu anul 2007, anual, la Muzeu este organizat Festivalul condeierilor plugari. Anul acesta vă aşteptăm la cea de-a VIII-a ediţie, în 6 şi 7 septembrie.

Sâmbătă, 6 septembrie, Festivalul începe la ora 10:00, la Muzeul Satului Bănățean Timișoara, iar în program sunt cuprinse: șezătoare populară, lansări de carte, expoziții. Participă creatori populari din toată ţara şi condeieri plugari din Banatul istoric, zonele etnografice fiind evidențiate prin frumoasele costume populare.

Duminică, 7 septembrie, sărbătoarea continuă în comuna timișeană Biled unde va avea loc o întâlnire cu fii satului. De asemenea va avea loc un spectacol etno-folcloric și vor fi înmânate premii și diplome. Vor participa soliştii vocali: Maria Tudor, Ion Bosioc, V. Tipa, Marius Matei precum şi tinerii solişti: Mihaela Tirică, Şerban Vlad, Dudea Daniela. În program se regăsesc și momente vesele cu Dan Liuţ. 

Festivalul este organizat de Consiliul Județean Timiș, Muzeul Satului Bănățean Timișoara și Primăria Biled, iar coordonatorii proiectului sunt: Dr. etnolog Maria Mândroane și Prof. Daniel Borlovan. 

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara


Comunicat de presă

Muzeul Satului Bănățean
29-08-2014
Publicat la data de : 

Cea de-a 25-a gospodărie a Muzeului Satului Bănăţean Timişoara a fost inaugurată astăzi, în prezenţa familiei care a donat complexul de case, a echipei de muzeografi şi a conducerii Consiliului Judeţean Timiş.

Gospodăria din Chizătău este formată din două case de locuit, una de la mijlocul secolului al XIX-lea, cealaltă fiind construită la începutul secolului al XX-lea. Întregul ansamblu a fost donat Muzeului Satului Bănăţean de către Bot Doru din Chizătău în urmă cu doi ani.

 

„Începând de astazi, ansamblul muzeal numără 25 de găspodării, un motiv în plus pentru toţi bănăţenii de a vizita Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara. Doresc să mulţumesc familiei Bot Doru pentru donaţia gospodăriei din Chizătău, pe care am deschis-o astăzi publicului, dar şi Consiliului Judeţean, preşedintelui Titu Bojin pentru sprijinul acordat pentru finalizarea acestui proiect”, a declarat managerul Muzeului Satului Bănăţean, Claudiu Ilaş.

 

Pe de altă parte, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin a apreciat activitatea conducerii dar şi starea Muzeului Satului Bănăţean, care s-a schimbat în bine în ultimii ani, în condiţiile în care evenimentul de astăzi reprezintă finalul mandatului managerului Claudiu Ilaş.

 

 

 

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

CLAUDIU ILAŞ


Comunicat de presă

Muzeul Satului Bănățean
27-08-2014
Publicat la data de : 

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara se înnoieşte cu o nouă gospodărie, cea din CHIZĂTĂU! Evenimentul va avea loc VINERI 29 august 2014, cu începere de la ora 10,00.

 

Gospodăria cuprinde două case de locuit, una de la mijlocul secolului al XIX-lea, cu pereți de lemn lipiți cu lut la interior și exterior. Cea de-a doua clădire este construită la începutul secolului al XX-lea, este tot din lemn și reprezintă modelul clasic de locuință a unui sătean bănățean înstărit din acea epocă.

 

Întregul ansamblu a fost donat Muzeului Satului Bănăţean de către Bot Doru din Chizătău în urmă cu doi ani.

 

Vă aşteptăm la inaugurare, vineri 29 august, ora 10,00.

 

 

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

CLAUDIU ILAŞ


Comunicat de presă 

Muzeul Satului Bănățean
18-07-2014
Publicat la data de : 

Proiectul Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Csongrad – Timiş, Tradiţie şi Multiculturalitate, care presupune expunerea la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara a condiţiilor de viaţă ale satului bănăţean din secolul al XIX – lea, prin construirea unor case tradiţionale, replici ale unor gospodării autentice, a ajuns în faza de construcţie propriu-zisă. Lucrările la cele patru gospodării – română, maghiară, germană şi sârbă – au fost realizate în proporţie de 30%, iar dacă nu vor apărea probleme, se estimează că vor fi gata până în luna octombrie 2014.

 

“Până în toamna acestui an, vor fi ridicate cele patru gospodării.. Estimăm că până în luna octombrie vom reuşi să le şi dotăm, fiecare urmând să aibă un anumit specific meşteşugăresc: olărit, fierărie, ţesătorie şi agricultură. Cele patru case tradiţonale vor fi locuite de familii, care vor primi turişti în vizită. Le vor arăta exact cum s-a trăit în satul bănăţean din secolul al XIX-lea, fără telefon mobil, fără calculator, fără electricitate, cu fier de călcat pe cărbune. Au fost primite numeroase cereri, iar acum sunt stabilite criteriile de selecţie. Sperăm că în vara anului viitor, vizitatorii vor putea vedea cum trăiesc şi cum muncesc în gospodărie acele familii” – a declarat managerul Muzeului Satului Bănăţean Timişoara, Claudiu Ilaş.

 

Proiectul Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Csongrad – Timiş, Tradiţie şi Multiculturalitate este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România.

 

 

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

CLAUDIU ILAŞ


Comunicat de presă 24.06.2014

Comunicat de presă 24.06.2014

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Furtuna din această dimineaţă a provocat pagube minore în incinta Muzeului Satului Bănăţean din Timişoara. Un fulger a lovit unul dintre copaci, care a căzut în apropierea Casei ucrainiene.

Din fericire, doar o mică secţiune a gardului şi parţial acoperişul au fost atinse. Pagubele vor fi evaluate în perioada imediat următoare.

 

 

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

CLAUDIU ILAŞ

 

 


Întâlnire cu monografiştii bănăţeni

Întâlnire cu monografiştii bănăţeni
 

Comunicat de presă Festivalul Etniilor

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Sute de timişoreni au participat duminică, întâi iunie, la Festivalul Etniilor desfăşurat la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, în organizarea Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş. Manifestarea a debutat cu Parada Portului Popular, pe aleile Muzeului şi cu opriri la gospodării, unde reprezentanţii etniilor şi-au aşteptat oaspeţii cu produse culinare specifice. A urmat un program de cântece şi dansuri populare cu participarea unui număr important de ansambluri folcorice: din partea maghiarilor – Butykos din Dumbrăviţa, bulgarii – Slaviaka din Timişoara şi Palucenka din Dudeştii Vechi, germanii – Banater Rosmarein din Timişoara şi ansamblul de copii Hanschen Klein, sârbii – Sveti Nicola din Diniaş, cehii – Modracek din Sfânta Elena (jud. Caraş-Severin), ucrainienii – Moloda Nadla din Soca (jud. Timiş) şi Kalena din Ştiuca (jud. Timiş), evreii – formaţia de copii Shalom din Timişoara, rromii – Trandafirul din Măguri (jud. Timiş), slovacii – Datelinka, din Bihor, italienii – invitat special, ansamblul din Forgaria Friuli din Italia, şi un grup de recitatori din Liebling, Timiş.

Claudiu Ilaş, managerul Muzeului Satului Bănăţean Timişoara, gazda celei de-a 14-a ediţii a Festivalului Etniilor:

“Mă bucur că şi anul aceasta am fost partenerii acestui eveniment. Banatul, şi cu siguranţă toţi ne fălim cu asta, este un model de bună convieţuire între etnii. Suntem o mare familie – cu români, maghiari, sârbi, germani, bulgari, cehi, ucrainieni, slovaci, rromi, italieni sau alte etnii. Mă bucur că, deşi vremea a fost capricioasă, au venit foarte mulţi timişoreni, curioşi să vadă portul popular al fiecărei etnii, jocul lor, dar şi să guste din bucatele tradiţionale.”

 

 

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

CLAUDIU ILAŞ


Festivalul etniilor - 2014

Festivalul etniilor - 2014
 

Comunicat de presă Festivalul Etniilor

FESTIVALUL ETNIILOR

LA MUZEUL SATULUI BĂNĂŢEAN din TIMIŞOARA

 

 

Muzeul Satului Bănăţean vă invită duminică 1 iunie 2014, de la ora 15,00, la o nouă ediţie a Festivalului etniilor, un eveniment organizat de Centrul de Cultură şi Artă Timiş. Nașii ediţiei din acest an, a 14-a, vor fi reprezentanții etniei bulgare, care vor întâmpina oaspeţii în curtea gospodăriei de la Căpâlnaș din Muzeul Satului. Iubitorii de folclor și de port popular vor avea parte de o paradă tradițională oferită de toate minoritățile prezente.

 

Festivitatea va fi deschisă de Fanfara din Recaș, iar pe scena Muzeului Satului din Timişoara va evolua ansamblul profesionist ”Timișul”, cu îndrăgita interpretă de muzică populară Elena Jurjescu. 

    

Minoritățile vor fi prezente cu un număr important de ansambluri:  din partea maghiarilor – Butykos din Dumbrăvița, bulgarii – Slaviaka din Timișoara și Palucenka din Dudeștii Vechi, germanii – Banater Rosmarein din Timișoara și ansamblul de copii Hanschen Klein, sârbii – Sveti Nicola din Diniaș, cehii – Modracek din Sfânta Elena (jud. Caraș-Severin), ucrainienii – Moloda Nadla din Soca (jud. Timiș) și Kalena din Știuca (jud. Timiș), evreii – formația de copii Shalom din Timișoara, rromii – Trandafirul din Măguri (jud. Timiș), slovacii – Datelinka, din Bihor, italienii – invitat special, ansamblul din Forgaria Friuli din Italia, și un grup de recitatori din Liebling, Timiș.

 

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

CLAUDIU ILAŞ


1 Mai Românesc 2014 - Foto: Constantin Duma

1 Mai Românesc 2014 - Foto: Constantin Duma
 

1 Mai românesc 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

MUZEUL SATULUI BĂNĂŢEAN din Timişoara îi invită pe timişoreni să petreacă româneşte, de 1 Mai. Vor fi patru zile de petrecere cu renumiţi solişti de muzică populară şi ansambluri folclorice. Deschiderea oficială a manifestărilor va avea loc joi, 1 mai 2014, la ora 12:00.

Program:

1 Mai: Andreea Voica; Adrian Stanca; Doriana Talpeş; Ramona Roescu; Mimi Borţun Popescu; Cornel Brici; Lavinia Buru; Raluca Modi; Ansamblul “Timişul”.

2 Mai: Nicoleta Voica; Dumitru Teleagă – Meca; Dumitru Stoicănescu; Georgiana Viţa; Camelia Florea; Andreea Aleuşan; Ansamblul “Timişul”;  Ansamblul “Cununa Timişului”.

3 Mai: Cargo.

4 Mai: Stana Izbaşa; Carmen Popovici Dumbravă; Petrică Moise; Luminiţa Safta; Ancuţa Fleşiariu; Andrada Chiriţă; Ansamblul “Timişul”; Ansamblul “Doina Timişului”.

Toate spectacolele încep la ora 17:00, iar de la 10:00 până la ora 17:00 este program în regim de DJ. Duminică, de la ora 16:00, este progamat concertul Peregrinii – trupă de copii care cântă muzica Timişoarei de altădată. Intrarea la toate spectacolele este liberă.

Gospodăriile din colecţia Muzeului vor fi închise pe toată durata manifestărilor.

 

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara


1 MAI ROMÂNESC - 01 - 04 MAI 2014

1 MAI ROMÂNESC - 01 - 04 MAI 2014
 

Comunicat de presă

Subtitlul publicării
14-04-2014
Publicat la data de : 

MUZEUL SATULUI BĂNĂŢEAN din Timişoara îi invită pe timişoreni să participe la serviciile religioase şi să ia Lumina Sfântă în noaptea de Înviere.

Programul serviciilor religioase în săptămâna Patimilor:

Miercuri: de la ora 18:00 - Denie

Joi: de la orele 10:00 – Liturghie şi 18:00 – Denia celor 12 Evanghelii

Vineri: de la orele 17:00 – Punerea în mormânt şi 18:00 - Prohodul

Sâmbătă: de la ora 24:00 – Slujba Învierii

Duminică: de la ora 10:00 – Liturghia de Paşti

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

CLAUDIU ILAŞ


Să ştii mai multe, să fii mai bun!

Şcoala Altfel la Muzeul  Satului Bănățean !
01-04-2014
Publicat la data de : 
Să ştii mai multe, să fii mai bun!

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara se alătură programului educaţional ŞCOALA ALTFEL în perioada 7-11 aprilie 2014

„Să ştii mai multe, să fii mai bun!” este moto-ul din acest an al programului ŞCOALA ALTFEL, în care propunem preşcolarilor, elevilor şi profesorilor o vizită de neuitat la Muzeul Satului Bănăţean!

În perioada 7-11 aprilie, preşcolarii şi elevii sunt aşteptaţi să participe la una din activităţile educative programate din oferta educaţională a Muzeul Satului Bănăţean Timişoara. Scopul urmărit este folosirea muzeului ca spaţiu al cunoaşterii, al jocului şi al creativităţii astfel încât copiii să petreacă două ore de neuitat în muzeu care să la stârnească apoi dorinţa de a reveni.

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara vă propune :

- Două vizite tematice libere „Spălatul şi călcatul rufelor” şi „Descoperă muzeul” cu fişă de traseu pentru elevii de gimnaziu. Elevii vizitează muzeul doar sub îndrumarea dascălului , caută şi identifică obiectele etnografice menţionate într-un chestionar pe care apoi îl completează;- Vizite tematice ghidate, urmate de un atelier de creativitate pentru preşcolari şi elevi:

ATELIERE:

„Case din lemn” - atelier de înterpretări plastice a unei case din muzeu;

„Meşteşugul olăritului” - atelier de modelare a lutului;

„Motive decorative tradiţionale” - atelier de broderie sau podoabe;

„Ocupaţii tradiţionale” - atelier de împletituri din hârtie.

- Proiect în parteneriat: Dunărea albastră - poveste „Şnur şi contur”- lectură şi îndemânare manuală pentru realizarea şnurului care să măsoare lungimea fluviului de la intrarea în România până la vărsare în mare.


Comunicat de presă 

Muzeul Satului Bănățean Timișoara
15-11-2013
Publicat la data de : 
Comunicat de presă 
 Muzeul Satului Bănăţean Timişoara a inaugurat astăzi, 15 noiembrie 2013, noul pavilion expoziţional şi administrativ. Clădirea are o suprafaţă de 2.682 de metri pătraţi, trei spaţii expoziţionale, birouri, laboratoare şi un depozit pentru peste 13.000 de obiecte. Valoarea totală a lucrărilor este de circa 22.000.000 RON.

„Mă bucur că am reuşit să finalizăm această investiţie. Este foarte importantă din mai multe puncte de vedere: avem noi spaţii expoziţionale, sală de conferinţe dar şi birouri pentru muzeografi, laboratoare pentru restauratori şi spaţii de depozitare. Mă bucur că la inaugurare i-am avut alături pe reprezentanţii Asociaţiei Muzeelor în Aer Liber din România, care sunt prezenţi aici pentru o sesiune ştiinţifică. Vreau să mulţumesc şi preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin şi consilierilor judeţeni care au înţeles importanţa acestui proiect şi l-au sprijinit” – a declarat managerul Muzeului Satului Bănăţean Timişoara, Claudiu Ilaş.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin a declarat că prin această investiţie se fac paşi importanţi pentru crearea unui circuit cultural în Timişoara.

„Muzeul Satului Bănăţean este foarte important pentru Timişoara culturală şi cu siguranţă vom acorda în continuare atenţie proiectelor de viitor. Sperăm ca în curând să putem realiza şi acel circuit cultural, cu Muzeul Banatului, Muzeul de Artă şi bineînţeles Muzeul Satului dar şi cu alte instituţii de cultură. Este o investiţie importantă de circa 22.000.000 lei. Mai avem o investiţie, la Muzeul Banatului. Acolo sunt nişte lucrări cu o valoare mult mai mare, cu finanţare europeană pe care o vom dirija în cea de-a II-a etapă de la Muzeul Banatului. Eu sper că cele două repere alături de Muzeul de Artă să reprezinte Banatul şi Timişoara” – a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin.

Sâmbătă, 16 noiembrie 2013, de la ora 10:00, în noul pavilion, continuă şedinţa Asociaţiei Muzeelor în Aer Liber precum şi sesiunea ştiinţifică „Perspective ale activităţii interactive de păstrare a modului de viaţă tradiţional”.  


Invitație de presă

Muzeul Satului Bănățean Timișoara
13-11-2013
Publicat la data de : 

Muzeul  Satului Bănățean Timișoara și Consiliul Județean Timiș vă invită

la cea de-a II-a ediție a Ședinței Asociației Muzeelor în Aer Liber din România

și la sesiunea științifică “Perspective ale activității interactive de păstrare a

modului de viață tradițional”.

 Manifestările se vor desfășura vineri, 15 octombrie și sâmbătă, 16 noiembrie, de la ora 10:00, la Muzeul Satului Bănățean Timișoara.

Totodată, vineri, la ora 15, va avea loc inaugurarea noului spațiu expozițional al Muzeului, un pavilion ultramodern. La inaugurare va fi prezent și președintele Consiliului Județean Timiș, Titu Bojin.

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

CLAUDIU ILAŞ


Roadele toamnei un eveniment de succes la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara

Muzeul Satului Bănățean Timișoara
13-10-2013
Publicat la data de : 

Mii de timişoreni „au cules” roadele toamnei, la Muzeul Satului Bănăţean, la acest final de săptămână. Producători agricoli autohtoni dar şi din alte judeţe ale ţării şi-au expus marfa – legume şi fructe, pita de Pecica, must, vin, brânzeturi, miere şi alte produse tradiţionale – iar cumpărătorii nu s-au lăsat aşteptaţi. Nu au lipsit nici meşterii populari care au adus cu ei şi povestea meşteşugurilor, făcând demonstraţii pentru cei interesaţi.

„Mă bucur de fiecare dată când văd uliţele noastre sunt pline iar ediţia din acest an a Roadelor Toamnei a fost un adevărat succes. Mii de oameni au cules roadele toamnei la Muzeul Satului Bănăţean. Mă bucur că în acest an au răspuns invitaţiei noastre mulţi producători astfel că oferta a fost una generoasă, de la legume şi fructe, la pâine de Pecica, miere de albine, must, vin sau produse realizate de meşteri populari. La Muzeul Satului Bănăţean, nu este târg fără joc şi voie bună şi vreau să le mulţumesc artiştilor care au întreţinut atmosfera precum şi partnerilor noştri, Consiliul Judeţean Timiş şi Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş” –  a declarat managerul Muzeului Satului Bănăţean Timişoara, Claudiu Ilaş.

La deschiderea oficială a Târgului au fost prezenţi preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin şi alţi reprezentanţi ai administraţiei judeţene.

Târgul Roadele toamnei a fost organizat de Consiliul Judeţean Timiş, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi Muzeul Satului Bănăţean Timişoara.     

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

CLAUDIU ILAŞ


Roadele toamnei la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara

Muzeul Satului Bănățean Timișoara
09-10-2013
Publicat la data de : 

Mult aşteptatul eveniment ROADELE TOAMNEI revine la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara în acest sfârşit de săptămână, sâmbătă şi duminică 12-13 octombrie 2013. Producători agricoli din judeţul Timiş vor oferi timişorenilor la preţuri convenabile toate roadele pământului, dar vizitatorii vor putea regăsi la Muzeul Satului şi renumita pâine de Pecica, găluştele slovace, mierea de albine, must, vin şi alte produse tradiţionale.

Nu vor lipsi nici meşterii populari veniţi din întreaga ţară.

Responsabili cu voia bună şi sporul la cumpărături vor fi sâmbătă - ansambluri folclorice din judeţul Timiş iar duminică - îndrăgiţii solişti bănăţeni Daniel Scorobete, Iasmina Iova, Adrian Stanca, Carmen Popovici Dumbravă şi Tiberiu Ceia.

Târgul Roadele toamnei va fi deschis atât sâmbătă cât şi duminică între orele 11,00 şi 19,00 şi este organizat de Consiliul Judeţean Timiş, Centrul de Cultură şi Artă Timiş şi Muzeul Satului Bănăţean Timişoara. 

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

CLAUDIU ILAŞ


Târgul meșterilor populari la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara

Muzeul Satului Bănățean Timișoara
22-09-2013
Publicat la data de : 

Meşteri populari din toate colţurile ţării au umplut de viaţă, ca în fiecare an, uliţele Muzeului Satului Bănăţean Timişoara. Specializaţi în prelucrarea lutului, a lemnului, osului, metalului, în realizarea de ţesături, măşti, podoabe tradiţionale, împletituri, icoane, dantelărie sau obiecte din sfoară, meşterii populari au adus cu ei şi povestea meşteşugurilor, făcând demonstraţii pentru cei interesaţi.

“Târgul Meşterilor Populari urmăreşte conservarea tradiţiilor, meşteşugurilor artistice, prilejuind, totodată, şi întâlnirea cu cei mai cunoscuţi meşteri populari din ţară. An de an, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş, organizează această manifestare pentru că, prin creaţiile invitaţilor noştri, sunt promovate meşteşuguri aflate pe cale de dispariţie. Îmbrăcaţi în costume populare din zonele din care provin, oaspeţii Muzeului Satului Bănăţean aduc, de fiecare dată, şi povestea meşteşugurilor lor, pe care vor să o transmită mai departe. Ne bucurăm să fim gazda unui asemenea eveniment” - a declarat managerul Muzeului Satului Bănăţean Timişoara, Claudiu Ilaş.

Alexandru Perţa Cuza, din Târgu Lăpuş, a adus la Târgul Meşterilor Populari obiecte prelucrate în lemn. „Eu nu am venit la Târg ca să câştig bani, pentru că ştiu că în vremurile noastre oamenii nu prea au bani. Eu am venit doar să le arăt că bunicii noştri aveau astfel de obiecte în gospodăriile lor. Obiectele mele prelucrate în lemn sunt cele mai urâte şi cele mai simple, dar ele arată exact ce foloseau bunicii mei, ai voştri. Acum, în vremurile noastre, ne-a invadat plasticul astfel că târgul acesta este un bun prilej să îi facem pe oameni să revină la obiectele de uz casnic din lemn” - a afirmat Alexandru Pirtea Cuza.

„Avem o tradiţie de 80 de ani. Ceramica este pentru noi o meserie de familie. Am venit la Timişoara cu obiecte de ceramică specifice din zona Baia Mare - Maramureş, de unde suntem noi, dar avem şi cu motive din alte zone. Pe măsură ce, din păcate, au dispărut olari din alte zone, noi am preluat şi motive specifice altor zone. Ne-am documentat, inclusiv la Muzee etnografice unde am găsit obiecte ale strămoşilor noştri, şi le-am reeditat pentru că este păcat ca tradiţia să se piardă” – a declarat Cornel Sitar.

Meşterii populari au atras câteva mii de vizitatori iar atmosfera a fost întreţinută de Ansamblul Banatul. 

MANAGER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

CLAUDIU ILAŞ

Facebook 

Program de vizitare

Luni: Închis

Marți - Sâmbătă: 10 -18

 Duminică: 12 -20


Casieria se închide la 17:15 respectiv la 19:15

Taxe de intrare

Taxă vizitare adulţi - 5 lei
Taxă ghid specializat - 12 lei
Taxă filmare în incinta muzeului - 200 lei/oră
Taxă filmare în căsuţe - 300 lei/oră
Taxă filmare profesionistă - 500 lei/zi
Taxă vizitare expoziţie - 2 lei
Taxă consultanţă de specialitate - 100 lei/oră muzeograf
Taxă fotografiere expoziţii permanente şi temporare - 30 lei
Taxă filmare expoziţii permanente şi temporare - 50 lei

Taxă fotografiere/filmare evenimente de familie (nunţi, botezuri, logodne) - 50 lei/eveniment.

Sugestii pentru vizitare 

Vizita liberă

Vizita comentată cu ghid specializat

Vizita tematica programată pentru prescolari, elevi 
Programare la tel. 0256 274 016   0733.31.35.75

Magazin de artă populară

Magazinul de artă populară desface produse artizanale ale meşterilor populari din ţară.
De asemenea sunt puse în vânzare publicaţiile sau ghidul Muzeului Satului Bănăţean etc.
bg